Smluvní podmínky

Aktuální verze: ze dne 7. dubna 2021
Tento překlad slouží pouze pro informační účely; oficiální a závazný text Smluvních podmínek byl zveřejněn  _zde_ v anglickém jazyce.

ÚVODNÍ KLAUZULE

 1. Tyto podmínky služeb upravují vaše používání služeb definovaných níže a poskytovaných prostřednictvím webové stránky luigisbox.com („Web“) jako služby software jako služby určené pro firemní zákazníky ( „Zákazník“ nebo „vy“) a také všechny doplňkové služby, které jsou dostupné prostřednictvím Webu. Tyto služby poskytované prostřednictvím webových stránek jsou nabízeny v různých balíčcích služeb („Balíčky služeb“) a také jako doplňkové služby („Doplňkové služby“), které mohou být vybráni Zákazníkem (balíčky služeb a doplňkové služby společně označované jako „Služby“). Webové stránky a Služby vám poskytují moderní analytické nástroje pro různá eCommerce řešení zákazníků.
 2. Zákazník si může dále vybrat poradenské služby poskytované Poskytovatelem, které zahrnují správu analytického nástroje dostupného prostřednictvím webu luigisbox.com a související s podporou při správě uživatelského účtu Zákazníka v rámci nástroje (dále jen „Konzultační služby“) a/nebo implementační služby sestávající z implementace, konfigurace, nastavení a prvotního nasazení nástroje pro analýzu Luigi’s Box na Zákazníkově a Zákazníkově uživatelském účtu poskytnutém Poskytovatelem (dále jen „Implementace“).
 3. Tyto podmínky služeb upravují váš vztah se společností Luigi’s Box, sro, společností s ručením omezeným zapsanou podle zákonů Slovenské republiky, se sídlem Tallerova 4, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 02, Slovensko, identifikační číslo: 50 641 671, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Bratislavě III, oddíl: Sro, vložka č.: 116273/B („my“, „nás“ nebo „LuigisBox“). Přečtěte si je prosím pozorně, protože ovlivňují vaše práva a povinnosti vyplývající ze zákona. Pokud s těmito Podmínkami služeb nesouhlasíte, služby prosím nepoužívejte. Máte-li jakékoli dotazy k těmto Podmínkám služeb, kontaktujte nás prosím na adrese hello@luigisbox.com.
 4. Služby provozujeme my. Používáním služeb souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami služeb, které tvoří závaznou smlouvu („Smlouva“) mezi vámi a společností LuigisBox („strany“ a každou jednotlivou stranou také jako „Strana“). Tyto podmínky služeb stanoví právně závazné podmínky pro vaše používání služeb a jsou k dispozici na webových stránkách.
 5. Pouze právnická osoba, jako je korporace, společnost s ručením omezeným, partnerství nebo jiná právnická osoba řádně založená a v dobrém stavu, podle potřeby, je způsobilá přijmout tyto podmínky služby. Jednotlivci (fyzické osoby) nejsou oprávněni používat službu LuigisBox a nesmějí uzavírat podmínky služby s LuigisBox.
 6. Tato smlouva zahrnuje zásady společnosti LuigisBox pro přijatelné používání služeb, vaše práva, povinnosti a omezení týkající se vašeho používání služeb a naši smlouvu o ochraně údajů.

SMLOUVA (POMÍNKY SLUŽEB)

 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

  1. Na základě této smlouvy a za podmínek zde stanovených se společnost LuigisBox zavazuje poskytnout vám:
   1. přístup k funkcím a infrastruktuře a aplikacím webových stránek v souladu s vybraným balíčkem služeb;
   2. Doplňkové služby, pokud si je zákazník vybere.
   3. Konzultační služby a/nebo implementace pokud je zákazník vybere.
  2. Pokyny k nastavení a základnímu použití Služeb a další technické požadavky jsou dostupné prostřednictvím webové stránky a zákaznické příručky, kterou vám poskytneme.
  3. Za poskytování služeb, Poradenské služby a/nebo implementaci zaplatíte společnosti LuigisBox odměnu ve výši a za podmínek stanovených v čl. 5 a 6 této smlouvy.
 2. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

  1. Zavazujeme se poskytovat služby profesionálním způsobem, v souladu se správnou průmyslovou praxí a v dohodnutém rozsahu a kvalitě.
  2. Zaručujete a prohlašujete, že máte nezbytnou právní způsobilost a oprávnění přijmout tyto smluvní podmínky a být jimi vázán.
  3. Na naši žádost se zavazujete, že nám poskytnete veškeré informace a součinnost nezbytnou pro řádné a včasné plnění našich povinností podle této smlouvy. Jste odpovědní za přesnost veškerých informací, které nám sdělíte a/nebo poskytnete v souvislosti se Službami.
 3. REGISTRACE ÚČTU

  1. Přístup ke Službám získáte po registraci svého osobního účtu (dále jen „Účet“) na webové stránce. Chcete-li se zaregistrovat do služby a vytvořit účet, musíte dokončit proces registrace na webových stránkách tím, že nám poskytnete úplné a přesné informace, které jsou nezbytné k poskytování služeb. Váš registrační formulář musí obsahovat vaši e-mailovou adresu (bude to vaše uživatelské jméno), heslo a fakturační údaje. Tyto informace musí být skutečné a aktuální.
  2. Jakmile bude vaše registrace provedena, vyberete si balíček služeb, doplňkové služby a maximální počet jednotek sestávajících ze zobrazení stránek, indexovaných položek, požadavků na automatické doplňování, vyhledávání a doporučení za fakturační období (dále jen „jednotky “), které představují váš plán služeb (dále jen „Plán“). Váš plán se na konci fakturačního období automaticky obnoví.
  3. Po výběru plánu odešlete společnosti LuigisBox adresu URL identifikující vaši webovou stránku, na které jsou služby používány. Prohlašujete a zaručujete, že jste vlastníkem a držitelem názvu domény dané webové stránky nebo že máte potřebná oprávnění či oprávnění od vlastníka (držitele názvu domény) k odeslání adresy URL a takové webové stránky pro používání Služby. Následně vám LuigisBox poskytne skript LuigisBox pro váš web. Na základě našeho skriptu LuigisBox Script jsme schopni poskytovat naše služby, zejména analyzovat data od návštěvníků – osob, které používají nebo navštěvují vaše webové stránky (dále jen „Návštěvníci“ a „Údaje návštěvníků”).
  4. LuigisBox nezaručuje, že je služba vhodná pro použití s ​​jakoukoli konkrétní webovou stránkou.
  5. LuigisBox si vyhrazuje právo podle vlastního uvážení odmítnout jakoukoli žádost o Službu kteroukoli stranou z jakéhokoli důvodu.
  6. Čas od času můžeme poskytnout některé funkce vašeho účtu nebo některé části servisního balíčku zdarma (všechny relevantní informace o bezplatných částech aktuálně poskytovaného servisního balíčku naleznete na webových stránkách). Kromě toho můžeme kdykoli přidat, upravit nebo ukončit poskytování jakékoli části balíčku služeb s upozorněním nebo bez něj. Pokud nesouhlasíte s případnými změnami v Balíčku služeb, můžete od Smlouvy odstoupit; upozorňujeme však, že dalším používáním Služby po provedení změny se má za to, že jste změny schválili.
 4. ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ

  1. Během procesu registrace podle čl. 3, LuigisBox může zákazníkovi nabídnout zkušební období, během kterého může zákazník přistupovat ke Službě a používat ji na zkušební bázi zdarma (dále jen „Zkušební doba“). Vaše právo na zkušební období není zaručeno na žádné časové období a vyhrazujeme si právo, dle vlastního uvážení, omezit nebo ukončit vaše zkušební období.
  2. Pokud službu používáte ve zkušební verzi, vaše zkušební období skončí:
   1. 14 dní po registraci účtu do služby,
   2. po zrušení vašeho plánu
   3. po ukončení vašeho plánu, nebo
   4. po tom, co počet návštěvníků vašeho webu dosáhl počtu uvedeného na webu LuigisBox.
  3. Pokud svůj plán nezrušíte během zkušebního období, služby budou automaticky pokračovat v omezeném režimu. V takovém případě můžete využívat Služby pouze s omezenými funkcemi, které jsou poskytovány zdarma (například budete mít přístup pouze k omezenému souboru naměřených dat v rámci analytického rozhraní Webu). Pokud zaplatíte naši odměnu podle čl. 5. a 6. toho budete moci využívat všechny naše Služby v plném rozsahu.
  4. Jakékoli zkušební verze nebo propagační akce můžeme kdykoli bez upozornění upravit nebo ukončit.
 5. ODMĚNA

  1. Společnost LuigisBox bude za služby poskytnuté zákazníkovi na základě této smlouvy odměňována v souladu se svou cenovou politikou dostupnou na webových stránkách: https://www.luigisbox.com/pricing/ (dále jen „Cenová politika“), pokud není dohodnuto jinak.
  2. Na veškerých výdajích kromě těch, které byly zaplaceny podle cenové politiky, se musí společnost LuigisBox a zákazník dohodnout samostatně písemně.
  3. V případě ukončení smlouvy zákazníkem je zákazník povinen uhradit již poskytnuté služby, poradenské služby a/nebo implementaci LuigisBoxem.
  4. Zákazník je povinen uhradit odměnu za Služby podle této Smlouvy v souladu s Cenovou politikou bez ohledu na to, zda počet jednotek v odpovídajícím zúčtovacím období dosáhl sjednaného limitu jednotek. V případě, že počet Jednotek v odpovídajícím zúčtovacím období překročí sjednaný limit, je Zákazník povinen uhradit Poskytovateli rozdíl mezi skutečně využitým počtem Jednotek a počtem Jednotek zvolených Zákazníkem v rámci Plánu v souladu s Cenovou politikou.
 6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

  1. Veškerá odměna bude vypočítána a fakturována v eurech (EUR) nebo amerických dolarech (USD), není-li dohodnuto jinak.
  2. Platba za služby bude účtována předem na roční bázi, není-li dohodnuto jinak.
  3. Odměna je vyplácena buď (i) bankovním převodem do 30 dnů od vystavení faktury LuigisBox, nebo (ii) bude účtována předem na vaši kreditní kartu.
  4. Můžete autorizovat vydavatele karty k vyplacení odměny v souladu s vaším plánem a autorizovat nás (nebo fakturačního agenta jednajícího naším jménem), abychom i nadále automaticky účtovali všechny tyto částky na váš účet kreditní karty. Máte povinost poskytnout nám aktualizované informace týkající se vašeho účtu kreditní karty kdykoli dříve poskytnuté informace již nebudou platné nebo na základě naší požadavky.
  5. Svou objednávku a poskytování služeb můžete kdykoli zrušit. Jakmile zrušíte poskytování Služeb, budete mít i nadále přístup ke Službám až do konce zúčtovacího období, jak se strany dohodly. V rozsahu povoleném platnými právními předpisy jsou platby odměny nevratné.
  6. Pokud je váš plán v rámci poskytování našich služeb:
   1. zvýšen, změna odměny bude účinná okamžitě od okamžiku upgradu plánu.
   2. snížen, změna odměny bude účinná od začátku příštího zúčtovacího období.
  7. Faktury za služby prováděné na základě smlouvy budeme zákazníkovi vystavovat pravidelně, nejpozději do patnáctého (15.) dne prvního kalendářního měsíce zúčtovacího období, ve kterém jsou služby fakturované. Pokud se Strany písemně dohodly, že platba za Služby bude účtována po poskytnutí Služeb v pravidelných intervalech, vystavíme faktury za uskutečněné Služby nejpozději do patnáctého (15.) dne kalendářního měsíce následujícího po vyúčtování. období, ve kterém byly poskytnuty Služby k fakturaci. V některých případech se mohou Strany dohodnout, že faktura za Služby bude vystavena před zahájením poskytování Služeb.
  8. Veškerý nedoplatek se stane okamžitě splatným po ukončení vašeho účtu podle této smlouvy.
  9. V případě prodlení s úhradou faktur dle čl. ‎6.3 těchto podmínek je Zákazník povinen zaplatit LuigisBoxu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, i započatý, den prodlení.
  10. Není-li dohodnuto jinak, žádné daně, DPH, cla, odvody, poplatky atd. nejsou zahrnuty do součtu odměny podle Smlouvy. Strany se dohodly, že jste výhradně odpovědní za daňové nebo jiné právní povinnosti související s vašimi platbami (zejména daňové a celní předpisy a za jakékoli dodatečné daňové přiznání ve vaší zemi).
 7. POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB ZÁKAZNÍKEM

  1. Vy jako zákazník jste vůči nám výhradně odpovědní za používání služeb.
  2. Jste povinni splnit svou povinnost podle zákona o ochraně osobních údajů vůči svým návštěvníkům, kteří používají vaše webové stránky, na kterých jsou používány Služby. Jste také odpovědní za obsah, který je publikován, nahraný, zveřejněný nebo zobrazený prostřednictvím webové stránky, na které jsou služby používány.
  3. Zavazujete se, že nebudete používat služby pro žádné nezákonné nebo zakázané činnosti nebo projekty, zejména pro činnosti nebo projekty, které:
   1. jsou zjevně urážlivé a propagují rasismus, bigotnost, nenávist nebo fyzické ubližování jakékoli skupině nebo jednotlivci;
   2. obtěžovat nebo obhajovat obtěžování jiné osoby;
   3. zahrnuje přenos „nevyžádané pošty“, „řetězových dopisů“ nebo nevyžádané hromadné pošty nebo „spamu“;
   4. propagovat informace, které jsou podle vašich znalostí nepravdivé nebo zavádějící, nebo propagovat nebo zahrnovat nezákonné aktivity nebo chování, které je urážlivé, výhružné, obscénní, pomlouvačné nebo urážlivé;
   5. propagovat nelegální nebo neoprávněnou kopii díla chráněného autorským právem jiné osoby, jako je poskytování pirátských počítačových programů nebo odkazů na ně, poskytování informací k obcházení zařízení na ochranu proti kopírování instalovaných ve výrobě nebo poskytování pirátské hudby nebo videa nebo odkazů na pirátskou hudbu nebo video soubory;
   6. obsahovat stránky s omezeným přístupem nebo přístupem pouze pomocí hesla nebo skryté stránky či obrázky (ty, které nejsou propojeny s jinou přístupnou stránkou nebo z jiné přístupné stránky);
   7. poskytovat materiál, který zneužívá osoby mladší 18 let sexuálním nebo násilným způsobem, nebo vyžaduje osobní údaje od kohokoli mladšího 18 let;
   8. nemáte kontrolu nebo jste nezískali potřebná povolení a oprávnění k takovému jednání;
   9. poskytovat instruktážní informace o nezákonných činnostech, jako je výroba nebo nákup nelegálních zbraní, porušování něčího soukromí nebo poskytování či vytváření počítačových virů; nebo
   10. vyžadovat od uživatelů hesla nebo osobní identifikační údaje pro nezákonné účely.
  4. Služby budete používat způsobem, který je v souladu se všemi platnými zákony a předpisy.
  5. Zdržíte se jakýchkoli aktivit, které by mohly usnadnit nebo podpořit jakékoli porušení této smlouvy, jakýchkoli jiných zásad společnosti LuigisBox nebo jakéhokoli práva třetí osoby.
  6. Jste výhradně odpovědní za činnosti, ke kterým dochází pod vaším účtem nebo jeho prostřednictvím, včetně činností zahájených třetími stranami, bez ohledu na to, zda jsou tyto činnosti vámi autorizovány. Pokud umožníte zaměstnanci nebo agentovi přístup ke Službě vaším jménem, ​​musíte zajistit, aby tato třetí strana byla vázána podmínkami této smlouvy a dodržovala je. Zavazujete se bez zbytečného odkladu informovat LuigisBox o jakémkoli známém nebo domnělém nevhodném nebo nesprávném použití Služby.
 8. NAŠE PRÁVA A POVINNOSTI V RÁMCI POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

  1. Vyhrazujeme si právo čas od času změnit typ a obsah našich Služeb, podle našeho uvážení, s předchozím upozorněním adresovaným zákazníkům prostřednictvím našich webových stránek a prostřednictvím e-mailového upozornění.
  2. Udělujete společnosti LuigisBox právo na přístup ke kódu vašeho webu za účelem shromažďování jakýchkoli informací týkajících se akcí nebo aktivit návštěvníků na vašich webových stránkách, jakýchkoli informací, které vám zasílají webové prohlížeče návštěvníků, jakýchkoli údajů nebo jiných informací, které odešlete LuigisBoxu nebo jakákoli data či jiné informace, které jsou jinak přístupné z vašeho webu registrovaného v účtu (dále jen „zákaznická data“).
  3. Aby se předešlo jakýmkoli pochybnostem, informujeme vás, že nejsme schopni poskytovat naše služby bez přístupu na webovou stránku, na které jsou služby používány, a bez poskytnutí těchto zákaznických dat.
  4. Abychom mohli poskytovat služby, udělujete společnosti LuigisBox souhlas k přístupu a používání zákaznických dat:
   1. pro správu vašeho přístupu ke Službě, včetně, neomezenému poskytování jakýchkoli zpráv a analýz z vašich webových stránek a dalších funkcí;
   2. za účelem zlepšení Služby;
   3. za účelem agregace dat kvůli sestavování statistik a obecných trendů o Službě mimo jiné pro marketingové účely;
   4. abychom dodrželi veškeré zákonné povinnosti.
  5. Ponecháte si vlastnictví zákaznických dat a ponesete výhradní odpovědnost za přesnost, zákonnost a práva duševního vlastnictví zákaznických dat. Prohlašujete a zaručujete, že máte všechna práva, licence a souhlasy potřebné k udělení výše uvedených práv k zákaznickým údajům společnosti LuigisBox.
  6. LuigisBox může přistupovat k vašemu účtu nebo k informacím spojeným s vaším účtem za účelem poskytování podpory nebo údržby z bezpečnostních důvodů nebo pro jakékoli jiné obchodní účely související s poskytováním služeb. Berete na vědomí a souhlasíte s takovým přístupem.
  7. Vyhrazujeme si právo kdykoli odmítnout nebo zastavit přístup ke Službám za předpokladu, že používáte Služby nebo Webové stránky k nezákonné nebo zakázané činnosti, zejména k činnostem podle čl. ‎7.3 těchto podmínek nebo v případě jakéhokoli podezření na finanční podvod.
  8. Vyhrazujeme si právo kdykoli odmítnout nebo zastavit přístup ke Službám za předpokladu, že Služby používáte pro nezákonnou nebo zakázanou činnost nebo projekty, zejména pro činnosti nebo projekty podle čl. ‎7.3 této smlouvy.
  9. Služby můžeme také kdykoli pozastavit nebo ukončit, pokud zjistíme, že vaše platební údaje jsou nepřesné nebo neaktuální.
  10. Strany si jsou vědomy toho, že nezákonné nebo neoprávněné používání Služeb je zakázáno. V případě nezákonného nebo neoprávněného použití našich Služeb můžeme podniknout příslušné právní kroky. Vyhrazujeme si právo spolupracovat s příslušnými orgány činnými v trestním řízení s ohledem na jakékoli činnosti prováděné s našimi službami nebo jejich prostřednictvím, které mohou porušovat jakékoli platné zákony.
 9. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

  1. Obsah našich webových stránek a poskytování našich Služeb je chráněno autorským právem, právy na databáze a dalšími právy duševního vlastnictví. Zachováváme a vyhrazujeme si veškerá autorská práva, práva k ochranným známkám, duševnímu a jinému vlastnictví týkající se webových stránek a našich služeb, jejich vývoje a/nebo používání. Zákazníkovi poskytujeme přístup k funkcím webových stránek v souladu s podmínkami této smlouvy.
  2. Nic v této smlouvě nelze vykládat tak, že vám uděluje jakoukoli licenci na jakákoli práva duševního vlastnictví nebo takové materiály z naší strany. Naše webové stránky a jejich služby můžete používat běžným způsobem podle této smlouvy.
  3. LuigisBox vám tímto uděluje omezené, odvolatelné, nevýhradní, nepřenosné a nepřevoditelné celosvětové právo používat Službu výhradně pro vaše interní obchodní účely (včetně přidání LuigisBox Script do HTML kódu vašich webových stránek, tj. řádně zaregistrován ve vašem účtu) a pouze po dobu trvání této smlouvy.
 10. OMEZENÍ POUŽÍVÁNÍ

  1. Zákazník nesmí a neopravňuje žádnou třetí stranu, aby:
   1. používala službu v rozporu s touto smlouvou nebo jakýmikoli zásadami, postupy nebo uživatelskou dokumentací zveřejněnou na webových stránkách LuigisBox;
   2. upravovala, kompromitovala, vytvářela odvozená díla nebo zpětně analyzovala skript LuigisBox nebo jakýkoli aspekt služeb;
   3. používala služby pro jakékoli nezákonné, porušující nebo nevhodné účely;
   4. vědomě nebo z nedbalosti používala služby způsobem, který zneužívá nebo narušuje naše sítě, ostatní zákazníky nebo samotné služby;
   5. používala služby ke shromažďování osobně identifikovatelných údajů nebo k přiřazování jakýchkoli dat nebo informací shromážděných LuigisBox Script z vašeho webu s jakýmikoli osobně identifikovatelnými údaji z jakéhokoli zdroje;
   6. přenášela prostřednictvím Služeb jakýkoli obtěžující, podvodný nebo nezákonný materiál (viz čl. 7.3);
   7. používala jakýkoli automatizovaný systém, včetně a bez omezení „robotů“, „pavouků“, „offline čteček“ atd., pro přístup ke Službám způsobem, který na servery LuigisBox odesílá více zpráv s žádostí, než může člověk rozumně vyprodukovat ve stejném časovém období pomocí běžného online webového prohlížeče;
   8. používala služby v rozporu s platnými zákony nebo předpisy;
   9. shromažďovala, nebo sbírala údaje návštěvníků bez jejich souhlasu nebo bez jakéhokoli vhodného právního důvodu podle zákona o ochraně osobních údajů.
 11. DŮVĚRNOST A OCHRANA DAT

  1. Smluvní strany se zavazují, že nesdělí třetí straně žádné důvěrné informace, se kterými se seznámily, nebo které jim byly poskytnuty (zpřístupněny) druhou stranou v rámci poskytování Služeb a/nebo jiných služeb a úkolů s tím souvisejícich. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení smlouvy bez časového omezení.
  2. „Důvěrné informace“ uvedené v této dohodě jsou definovány jako jakékoli informace, fakta, materiály nebo údaje – technické, obchodní nebo jiné – bez ohledu na to, zda jsou dokumentovány či nikoli, o nichž se strany dozvěděly, nebo které byly poskytnuty (zpřístupněny) jim za účelem poskytování Služeb, s výjimkou:
   1. informací veřejně známych nebo veřejně přístupných jinak než porušením obsahu této smlouvy kteroukoli ze stran;
   2. informací, o kterých může strana bez pochybností prokázat, že je měla již před jejich zveřejněním druhou stranou;
   3. informací nezávisle vyvinutých nebo vytvořených stranou bez jakéhokoli použití nebo odkazu na informace poskytnuté druhou stranou;
   4. informací, které strana obdržela nebo obdrží od jakékoli třetí strany, aniž by byla ve vztahu k této třetí straně vázána povinností mlčenlivosti.
  3. V případech uvedených v čl. ‎11.2 této Smlouvy není Strana oprávněna sdělit třetí straně, že stejné informace získala rovněž od druhé Strany podle této Smlouvy.
  4. Pro účely této Smlouvy se Strany dohodly, že ředitelé, zaměstnanci, poradci, zástupci a konzultanti Stran („Oprávněné osoby “) se nepovažují za třetí osoby, vůči nimž smluvní strany uplatňují povinnost mlčenlivosti, pokud mají – vzhledem ke svému postavení ve Stranách nebo vůči Stranám – plné právo dozvědět se o důvěrných informacích a jejichž oprávnění obdržet důvěrné informace bylo výslovně potvrzeno výkonnými řediteli (CEO) smluvních stran.
  5. Smluvní strany se zavazují zajistit, že Oprávněné osoby nesdělí důvěrné informace žádné třetí osobě. Je tedy odpovědností každé smluvní strany zajistit, aby Oprávněné osoby, které pravděpodobně přijdou do styku s informacemi důvěrné povahy, byly informovány o zachování stejné úrovně důvěrnosti jako samy smluvní strany podle této smlouvy.
  6. Strany se zavazují dodržovat zákony na ochranu údajů platné v jurisdikci LuigisBox. Podmínky zpracování osobních údajů jsou uvedeny v Příloze č. 1 přiložené k tomuto dokumentu.
  7. Zákazník bere na vědomí, že on, jeho zaměstnanci a další zástupci si přečetli Zásady ochrany osobních údajů společnosti LuigisBox, které jsou k dispozici na webových stránkách.
 12. DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

  1. Tato smlouva byla uzavřena na dobu jednoho roku, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Po tomto počátečním období se Smlouva automaticky obnovuje na další roční období, pokud nebude ukončena dříve. Kterákoli strana se může rozhodnout, že smlouvu neprodlouží, a to písemným oznámením o neprodloužení druhé straně nejpozději jeden (1) měsíc před koncem počátečního období smlouvy nebo jakýchkoli po sobě následujících ročních období.
  2. Jste oprávněni ukončit tuto smlouvu a svůj účet a/nebo jakoukoli službu v rámci vašeho plánu jednostranně prostřednictvím písemného oznámení doručeného společnosti LuigisBox nebo prostřednictvím prostředků uvedených na webových stránkách (například odkaz na zrušení) kdykoli bez nutnosti uvádět důvody. Smlouva zaniká koncem zúčtovacího období dohodnutého mezi Stranami, ve kterém je výpověď doručena společnosti LuigisBox.
  3. Společnost LuigisBox je oprávněna jednostranně ukončit tuto smlouvu a váš účet a/nebo jakoukoli službu v rámci vašeho plánu prostřednictvím písemného oznámení, které vám bude doručeno kdykoli bez nutnosti uvádět důvody. Smlouva zaniká do konce fakturačního období dohodnutého mezi Stranami, ve kterém vám bude doručeno oznámení o ukončení.
  4. LuigisBox má právo ukončit Smlouvu písemným oznámením s okamžitou účinností kdykoli během doby trvání Smlouvy za předpokladu, že Zákazník poruší svou povinnost stanovenou v čl. 7 nebo 9 nebo 10 těchto podmínek. Smlouva bude ukončena patnáctý (15.) den po doručení výpovědi zákazníkovi, pokud zákazník během výpovědní lhůty nepodnikne dostatečné kroky k nápravě porušení písemně schválené LuigisBoxem. V takovém případě se písemné schválení kroků, které zákazník podnikne ze strany LuigisBox, považuje za odvolání výpovědi.
  5. Po ukončení této smlouvy a vašeho účtu (i) okamžitě ztratíte veškerý přístup ke Službám a veškerým datům nebo informacím uloženým na vašem účtu; (ii) LuigisBox vymaže váš účet a všechna vaše zákaznická data; (iii) musíte odstranit skript LuigisBox ze všech svých webových stránek registrovaných ve vašem účtu.
  6. Po zrušení vašeho konkrétního plánu (i) společnost LuigisBox vymaže všechna vaše zákaznická data související se zrušeným plánem; (ii) Musíte odstranit skript LuigisBox z webových stránek souvisejících se zrušeným plánem.
  7. LuigisBox nebude uchovávat vaše zákaznická data ani jejich část, aby vám umožnila znovu aktivovat váš zrušený účet nebo zrušený plán.
  8. Ustanovení čl. ‎6.9 a ‎11.1 a ‎13.1, jakož i další ustanovení této smlouvy, z jejichž povahy vyplývá, že by měla přetrvat i po ukončení této smlouvy, nejsou ukončením této smlouvy ovlivněny.
 13. POSTOUPENÍ PRÁV A POVINNOSTÍ

  1. Ani tato smlouva, ani žádná práva či povinnosti z ní vyplývající nemohou být postoupeny nebo jinak převedeny, zcela nebo zčásti, na žádnou třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Jakékoli takové postoupení nebo převod bez předchozího písemného souhlasu bude neplatné a neúčinné. Strany nesmí tento souhlas bezdůvodně odpírat nebo zdržovat. Smlouva je závazná pro právní nástupce smluvních stran a jejich postupníky.
 14. VYŠŠÍ MOC

  1. Žádná strana nenese odpovědnost za neplnění svých závazků vyplývajících ze smlouvy, ať už zcela nebo zčásti, v důsledku událostí, které jsou mimo její přiměřenou kontrolu a které straně brání v plnění kterékoli z jejích povinností podle této smlouvy. Takové události zahrnují, bez omezení, činy vyšší moci (jako jsou zemětřesení, požáry, sucho, přílivové vlny, povodně nebo jiné přírodní katastrofy), stávky (pokud se neomezují pouze na zaměstnance strany), výluky, nepokoje, válečné činy, povstání, invaze, mobilizace, teroristické činy, embarga, epidemie, vládní zákony a předpisy uložené nebo pozměněné po uzavření Smlouvy, poruchy komunikační linky nebo výpadky napájení („Události vyšší moci“). Zpoždění dodávek nebo termínů dokončení v důsledku událostí vyšší moci automaticky prodlouží tato data o další období rovnající se trvání událostí vyšší moci. V případě, že takové neplnění trvá po dobu šedesáti (60) dnů nebo více, je kterákoli ze stran oprávněna ukončit smlouvu písemným oznámením o ukončení zaslané druhé straně.
  2. Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu informovat druhou smluvní stranu o výskytu událostí vyšší moci za účelem získání nápravy podle čl. ‎15.6 této smlouvy.
 15. PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

  1. LuigisBox se zavazuje prohlásit a zaručit trvalou 99,9% dostupnost Služeb přes internet každý den každého kalendářního měsíce.
  2. Zaručená dostupnost Služeb nezahrnuje následující případy přerušení dostupnosti Služeb způsobené:
   1. upgradem nebo aktualizací implementace nebo běžnou údržbou Služeb nebo Webu podle našeho plánu, o kterém budete předem informováni;
   2. technickou závadou hardwaru a/nebo softwaru třetí osoby (např. poskytovatele internetových služeb, dodavatelů atd.)
   3. kybernetickým útokem nebo malwarem, s výjimkou případu, kdy by takové přerušení bylo způsobeno prokázanou nedbalostí společnosti LuigisBox;
   4. Události vyšší moci podle čl. ‎14 smlouvy.
  3. Naše e-mailová podpora je poskytována v následující době: 9:00 do 17:00 (SEČ) pondělí – pátek. E-maily přijaté mimo úřední hodiny budou shromažďovány, avšak do následujícího pracovního dne nelze zaručit žádnou akci.
  4. Na podporu služeb dohodnutých ve smlouvě budeme reagovat na dotazy související s incidenty a/nebo požadavky, které zadáte v následujících časových rámcích:
   1. Do 4 hodin (během pracovní doby) u problémů klasifikovaných jako Vysoká priorita (problémy s vysokou prioritou zahrnují následující: všechny služby a/nebo webové stránky nejsou dostupné po dobu alespoň 30 minut);
   2. Do 24 hodin u problémů klasifikovaných jako Střední priorita (problémy se střední prioritou zahrnují následující: Služby a/nebo webové stránky jsou opakovaně (více než dvakrát) nedostupné po dobu kratší než 30 minut během 24 hodin );
   3. Do 2 pracovních dnů u problémů klasifikovaných jako Nízká priorita (problémy s nízkou prioritou zahrnují následující: Služby a/nebo Web fungují normálně a problém má pouze minimální negativní dopad na používání služby a/nebo webové stránky).
  5. Pokud společnost LuigisBox poruší tuto smlouvu, odpovídáme pouze za ztráty, které Zákazník utrpí v přímém důsledku takového porušení, a to v rozsahu, v jakém jsou předvídatelným důsledkem pro obě strany v době uzavření smlouvy. uzavření Smlouvy. Naše odpovědnost v žádném případě nezahrnuje obchodní ztráty zákazníka, jako je ztráta dat, ušlý zisk nebo přerušení podnikání. Žádné omezení odpovědnosti neplatí v případě, že škoda byla způsobena zákazníkovi v důsledku prokázaného úmyslného jednání společnosti LuigisBox.
  6. Kromě událostí vyšší moci je odpovědnost společnosti LuigisBox omezena následovně:
   1. LuigisBox odpovídá za škodu na majetku zákazníka pouze do maximální výše 500,- EUR (slovy: pět set eur). V případě, že váš vztah se společností LuigisBox trvá déle než dvanáct (12) měsíců, bude společnost LuigisBox odpovědná za škodu na majetku zákazníka do maximální výše zaplacené zákazníkem společnosti LuigisBox podle této smlouvy během posledních dvanácti měsíců před událostí vedoucí k odpovědnosti. .
  7. Společnost LuigisBox nenese odpovědnost za:
   1. ztrátu dat způsobenou zákazníkem nebo návštěvníky;
   2. jakýkoli nesprávný, nepřesný nebo nezákonný obsah sdělovaný prostřednictvím webových stránek nebo v souvislosti s poskytovanými službami, ať už je způsoben návštěvníky zákazníka nebo jakýmkoli zařízením či programem spojeným nebo používaným;
   3. chování, ať už online nebo offline, jakýchkoli návštěvníků zákazníka;
   4. jakoukoli chybu, opomenutí, přerušení, smazání, závadu, zpoždění v provozu nebo přenosu, selhání komunikační linky, krádež nebo zničení nebo neoprávněný přístup k jakýmkoli zákazníkům nebo návštěvníkům zákazníka nebo jejich pozměnění;
   5. jakékoli problémy nebo technickou poruchu jakékoli telefonní sítě nebo linek, počítačových online systémů, serverů nebo poskytovatelů, počítačového vybavení, softwaru nebo dopravního přetížení na internetu nebo na jakékoli webové stránce nebo jejich kombinaci, včetně jakéhokoli zranění nebo poškození zákazníka nebo Zákazníkovým návštěvníkům nebo počítači jakékoli osoby souvisejícím nebo vyplývajícím z účasti nebo stahování materiálů v souvislosti se Službami;
   6. jakékoli ztráty nebo škody, včetně zranění nebo smrti osob, vyplývající z používání Služeb nebo z důvodu jakýchkoli zákazníků nebo návštěvníků nebo obsahu třetí osoby sděleného prostřednictvím webových stránek nebo přenášeného návštěvníkům zákazníka.
  8. Stejné omezení odpovědnosti se vztahuje nejen na všechny současné funkce webových stránek a služeb, ale také na jakékoli funkce, které mohou být přidány/nabízeny v budoucnu.
  9. Webové stránky a služby jsou poskytovány „TAK, JAK JSOU“ („JAK JSOU K DISPOZICI“) a společnost LuigisBox výslovně odmítá jakoukoli záruku vhodnosti pro konkrétní účel nebo neporušení práv. LuigisBox nemůže zaručit a neslibuje žádné konkrétní výsledky z používání webových stránek a/nebo služeb.
 16. ODŠKODNĚNÍ

  1. Zavazujete se, že odškodníte společnost LuigisBox a její představitele, ředitele, akcionáře a zaměstnance a uhradíte všechny škody, náklady, výdaje a ztráty, které utrpí nebo utrpí společnost LuigisBox, vyplývající z jakéhokoli porušení záruk, závazků nebo v souvislosti s nimi, smlouvy a závazky obsažené v této dohodě. Na žádost společnosti LuigisBox a na vlastní náklady poskytnete veškerou přiměřenou pomoc, abyste společnosti LuigisBox umožnili odolat jakékoli žalobě, žalobě nebo řízení vznesené proti společnosti LuigisBox v důsledku tohoto porušení.
 17. KOMUNIKACE

  1. Všechna oznámení nebo žádosti, které musí být podány podle smlouvy, musí být učiněny písemně.
  2. Není-li v tomto dokumentu uvedeno jinak, jakákoli oznámení, žádosti, faktury nebo jiná komunikace podle tohoto dokumentu učiněná písemně budou doručena e-mailem nebo doporučenou poštou nebo kurýrem.
  3. Tím, že LuigisBox poskytnete svou e-mailovou adresu, udělujete společnosti LuigisBox právo používat tuto e-mailovou adresu k zasílání (i) oznámení souvisejících se službou, jako jsou aktualizace a vylepšení (ii) změn funkčnosti Služeb (iii) speciálních nabídek ( iv) nebo jakýchkoli oznámení vyžadovaných zákonem. Své preference týkající se přijímání oznámení můžete změnit v administrativním rozhraní vašeho účtu na našich webových stránkách.
  4. Jakákoli oznámení nebo žádosti uvedené níže budou považovány za podané:
   1. pokud je doručováno kurýrem nebo doporučenou poštou, po doručení příjemci nebo po odmítnutí převzetí zásilky příjemcem;
   2. v případě zaslání e-mailem do tří (3) dnů po jeho odeslání druhé straně.
  5. Jakékoli změny poštovní a/nebo e-mailové adresy Strany musí být druhé Straně bez zbytečného odkladu oznámeny v souladu s ustanoveními tohoto článku.
  6. Kdykoli nás můžete kontaktovat prostřednictvím naší e-mailové adresy support@luigisbox.com.
 18. ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCE

  1. Tato smlouva se bude řídit a vykládat v souladu se zákony Slovenské republiky s vyloučením jejích ustanovení o kolizi právních norem.
  2. Všechny spory vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s ní mezi stranami budou řešeny smírnou cestou vzájemnou konzultací stran. Pokud strany ani do třiceti (30) dnů od doručení písemné výzvy k vzájemné konzultaci neuzavřejí písemnou dohodu o řešení sporu, je každá ze stran oprávněna předložit spor příslušnému soudu Slovenské republiky.
 19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Úplná smlouva: Smlouva spolu s jejími přílohami představuje úplnou obchodní dohodu mezi stranami a nahrazuje veškeré předchozí dohody, ujednání a/nebo ujednání, ať už písemné nebo ústní, mezi stranami, týkající se předmětu této smlouvy.
  2. Samostatná písemná dohoda: Pokud dojde k rozporu mezi podmínkami této smlouvy a podmínkami samostatné písemné dohody uzavřené mezi společností LuigisBox a zákazníkem, budou mít přednost podmínky samostatné písemné dohody. Pokud jste se společností LuigisBox uzavřeli samostatnou písemnou smlouvu týkající se vašeho používání Služeb, souhlasíte s tím, že nesdělíte podmínky takové smlouvy žádné třetí straně.
  3. Oddělení: Pokud bude jakékoli ustanovení této smlouvy prohlášeno za neplatné nebo nezákonné příslušným soudním nebo arbitrážním orgánem, platnost nebo zákonnost kteréhokoli z ostatních ustanovení a celé smlouvy tím nebude dotčeno a strany nahradí takové ustanovení ustanovením, které se co nejvíce přibližuje původnímu ustanovení.
  4. Publicita: Zákazník tímto uděluje společnosti LuigisBox nevýhradní a bezplatný souhlas s veřejným používáním obchodního jména a loga zákazníka v seznamu odkazů na zákazníky společnosti LuigisBox pro marketingové účely (zejména pro sdělování těchto informací veřejnosti prostřednictvím našich Webových stránek) a v souladu se správnou obchodní praxí.
  5. Nezávislí dodavatelé: Nic v této smlouvě nelze vykládat jako vytvoření partnerství, agentury, společného podniku nebo jakékoli právnické osoby mezi společností LuigisBox a zákazníkem. LuigisBox nevystupuje jako váš zástupce nebo agent s ohledem na Služby. Vztah mezi LuigisBox a vámi je jedním z nezávislých dodavatelů.
  6. Dodatky: Tuto smlouvu, cenovou politiku a smlouvu o ochraně údajů (příloha č. 1) můžeme čas od času aktualizovat, zejména pro právní a obchodní účely (můžeme například upravit rozsah našich balíčků služeb a/nebo jejich ceny) nebo regulační důvody nebo umožnit řádný provoz služeb. Jakékoli změny vám budou oznámeny prostřednictvím vhodného oznámení na webových stránkách nebo prostřednictvím soukromé zprávy na váš e-mail. Změny se budou vztahovat na další používání Služeb sedm (7) dní poté, co jsme je oznámili. Pokud si nepřejete přijmout pozměněnou verzi smlouvy, nebudete nadále používat webové stránky a/nebo služby. Pokud budete pokračovat v používání webové stránky a/nebo služeb po datu, kdy změny vstoupí v platnost, vaše používání webových stránek a/nebo služeb znamená, že souhlasíte s tím, že budete vázáni pozměněnou verzí smlouvy, zásadami cen nebo Smlouva o ochraně osobních údajů (příloha č. 1).
  7. Tato dohoda byla sepsána v několika jazykových verzích. V případě jakéhokoli rozporu mezi jazykovými verzemi má přednost anglická verze.

PŘÍLOHA Č. 1

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

Tato smlouva o zpracování údajů (dále jen „DPA“) je uzavřena podle čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) mezi:

Luigi’s Box, s.r.o.

se sídlem Tallerova 4, 851 01 Bratislava, Slovensko,
registrační číslo: 50 641 671,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava III, oddíl: Sro, vložka č.:116273/B,

jako Procesor

(dále jen Zpracovatel)

A

Zákazník jako správce

(dále jen zákazník)

(dále Zpracovatel a Zákazník společně označovaní jako Strany a každá jednotlivá strana také jako Strana);

v následujícím znění:

PREAMBULA

   1. Processor je poskytovatelem webové aplikace Luigi’s Box a doplňkových služeb („Služby“), které jsou zpřístupněny prostřednictvím jeho webových stránek (luigisbox.com) („Web“ ).
   2. Tyto DPA stanoví podmínky zpracování osobních údajů (dále jen „Osobní údaje“) zpracovatelem jménem zákazníka na základě smlouvy (dále jen jako „Smlouva“) uzavřená mezi Stranami. Na základě Smlouvy získává Zákazník Služby definované ve Smlouvě od Zpracovatele a Zpracovatel tyto Služby Zákazníkovi poskytuje. To může zahrnovat zpracování Osobních údajů zpracovatelem jménem Zákazníka v rámci poskytování příslušných Služeb.
   3. Zpracovatel vystupuje jako zpracovatel údajů nebo dílčí zpracovatel a zákazník jedná jako správce údajů nebo jako zpracovatel údajů v souladu s definicemi obsaženými v zákonech o ochraně údajů, které znamenají všechny platné zákony na ochranu údajů, včetně, ale nikoli omezeno na GDPR a zákon č. 18/2018 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů v platném znění a pokyny a závazné příkazy orgánů pro ochranu osobních údajů (dále společně jen „Nařízení o ochraně osobních údajů“).

PŘEDMĚT DPA

   1. Předmětem této DPA je oprávnění Zpracovatele zpracovávat Osobní údaje poskytnuté Zákazníkem a jménem Zákazníka pro účely dohodnuté ve Smlouvě a této DPA.
   2. Zpracovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu, za podmínek a za účelem dohodnutým se zákazníkem v DPA a způsobem povoleným podle nařízení o ochraně osobních údajů.

ÚČEL A POPIS ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

   1. Účelem zpracování Osobních údajů Zpracovatelem je umožnit plnění sjednaných Služeb podle Smlouvy.
   2. Zpracování, které má Zpracovatel provést, je následující:
    1. doba zpracování bude po celou dobu, po kterou zpracovatel poskytuje příslušné služby podle smlouvy;
    2. Osobními údaji, které mají být zpracovány, budou veškeré osobní údaje poskytnuté Zákazníkem Zpracovateli a Osobní údaje získané a zpracovávané Zpracovatelem za účelem umožnění nebo usnadnění poskytování Služeb podle Smlouvy; typy zpracovávaných osobních údajů a kategorie subjektů údajů jsou popsány v páté části Zásad ochrany osobních údajů pro služby zpracovatele (viz: https://www.luigisbox.com/privacy-policy/).
    3. povinnosti a práva správce údajů v souvislosti se zpracováním jsou uvedeny níže.

PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

   1. Zákazník:
    1. zpracováva osobní údaje v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů;
    2. má být oprávněn dávat Zpracovateli písemné pokyny ke zpracování Osobních údajů. Tyto pokyny jsou pro zpracovatele závazné za podmínky, že pokud provedení pokynů vyžaduje poskytování Služeb podle Smlouvy nebo má za následek vznik nákladů na straně Zpracovatele, Zákazník zároveň uhradí příslušné poplatky za služby. Zpracovatel nesplní žádné pokyny zákazníka, které jsou v rozporu s jakýmikoli oddíly této DPA.
    3. si má ponechat kontrolu nad osobními údaji. Pokud jakýkoli subjekt údajů požádá o informace o zpracování Osobních údajů nebo požaduje jakákoli jiná práva podle kapitoly III GDPR, Zákazník neprodleně dá Zpracovateli pokyn, aby přijal příslušná opatření.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVATELEM

   1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů podle této DPA zpracovatel:
    1. zpracováva Osobní údaje (včetně při provádění mezinárodního převodu) pouze v rozsahu nezbytném k poskytování Služeb a poté pouze v souladu s podmínkami této DPA, Smlouvy, správných postupů zpracování údajů a písemných pokynů Zákazníka, pokud nařízení o ochraně osobních údajů nevyžadují jinak;
    2. pravidelně testuje, hodnotí a hodnotí účinnost svých technických a organizačních opatření;
    3. okamžitě upozorní zákazníka, pokud podle názoru zpracovatele jakýkoli pokyn udělený zpracovateli porušuje nařízení o ochraně osobních údajů;
    4. je-li to možné v souvislosti s jakýmikoli osobními údaji zpracovávanými podle této DPA, spolupracuje a pomáha zajistit dodržování:
     1. Povinnosti zákazníka reagovat na žádosti jakéhokoli subjektu údajů, který se snaží uplatnit svá práva podle kapitoly III GDPR, včetně informování zákazníka o všech písemných žádostech o přístup subjektu, které Zpracovatel obdrží v souvislosti se závazky zákazníka podle Nařízení o ochraně osobních údajů;
     2. Povinnosti zákazníka podle článků 32 – 36 GDPR s přihlédnutím k povaze zpracování a informacím, které má zpracovatel k dispozici;
    5. poskytne zákazníkovi všechny informace nezbytné k prokázání souladu s povinnostmi zákazníka stanovenými v této DPA a v nařízení o ochraně údajů;
    6. zpracovává osobní údaje pouze po dobu platnosti této DPA.
   2. Tento DPA nebrání zpracovateli ve zpracování osobních údajů, jak to vyžaduje zákon, nařízení nebo příslušný soud nebo dozorový úřad. V případě, že dozorový úřad nebo příslušný soud vznese žádost týkající se Osobních údajů, včetně žádosti o blokování, výmaz, úpravu Osobních údajů, předání jakékoli informace nebo provedení jiných úkonů, je Zpracovatel povinen bez zbytečného odkladu informovat Zákazník na všechny takové žádosti před jakoukoli odpovědí nebo jiným opatřením týkajícím se Osobních údajů, nebo co nejdříve přiměřeně možným způsobem v případě, že jakýkoli zákon nebo předpis nařizuje okamžitou odpověď dozorovému úřadu nebo příslušnému soudu, pokud takové oznámení Zákazníkovi není zakázáno. příslušným zákonem, nařízením nebo nařízením.
   3. V případě porušení zabezpečení osobních údajů, tj. porušení zabezpečení vedoucího k náhodnému nebo nezákonnému zničení, ztrátě, změně, neoprávněnému zveřejnění nebo zpřístupnění osobních údajů, oznámí zpracovatel bez zbytečného odkladu tuto skutečnost Zákazníkovi prostřednictvím e-mailu.
   4. Zpracovatel učiní příslušné kroky k ochraně osobních údajů poté, co se dozví o porušení zabezpečení osobních údajů podle čl. 5.3 těchto podmínek, aby se omezil jakýkoli možný škodlivý účinek na subjekty údajů. Zpracovatel bude se Zákazníkem spolupracovat na reakci na uvedené porušení ochrany osobních údajů.
   5. Obě strany se tímto zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost nezbytnou pro plnění ustanovení této DPA.
   6. Pokud porušení povinnosti zákazníka stanovené v DPA a/nebo Nařízení o ochraně osobních údajů způsobí zpracovateli škodu nebo ztrátu, je zákazník povinen uhradit zpracovateli takovou ztrátu v plné výši.

BEZPEČNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ

   1. Zpracovatel zajistí ochranu Osobních údajů zavedením a dokumentací bezpečnostních opatření dle čl. c) a čl. 28 odst. 3 písm. 32 GDPR a čl. 5 (1) a (2) GDPR. Bezpečnostní opatření, která mají být zavedena, musí zajistit ochranu osobních údajů s úrovní zabezpečení, která je přiměřená rizikům, která představuje zpracování práv subjektů údajů, a aby byla zajištěna trvalá důvěrnost, integrita, dostupnost a odolnost. systémů zpracování, aby nedošlo k náhodnému nebo nezákonnému zničení, ztrátě, neoprávněnému zveřejnění, zveřejnění Osobních údajů, neoprávněnému přístupu k nim nebo k jiným neoprávněným operacím zpracování.
   2. Zpracovatel, jeho zaměstnanci a další osoby, které mají prostřednictvím Zpracovatele přístup k Osobním údajům, jsou povinni zachovávat veškerou řádnou mlčenlivost; tato povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení zpracování Osobních údajů. Zpracovatel je oprávněn zpřístupnit Osobní údaje svým zaměstnancům nebo jiným osobám, se kterými má právní vztah, pouze za účelem zajištění plnění povinností k dosažení Účelu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
   3. V případě poskytnutí Osobních údajů zaměstnancům nebo jiným osobám, se kterými má Zpracovatel právní vztah, je Zpracovatel povinen tyto osoby poučit o dodržování ustanovení tohoto článku DPA a zavázat takové osoby k povinnosti mlčenlivosti ve stejném rozsahu jako Zpracovatele, přičemž tato povinnost mlčenlivosti trvá i po vzniku právního vztahu s osobou.
   4. Zpracovatel neposkytne osobní údaje žádným třetím stranám, s výjimkou případů, kdy je takové poskytnutí nezbytné pro:
    1. zaměstnance Zpracovatele,
    2. subdodavatele podle článku 8 DPA,
    3. třetí strany, pokud takové ustanovení vyžaduje zákon nebo zákonné a vykonatelné rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu veřejné moci Slovenské republiky.

DALŠÍ POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

   1. Obě smluvní strany se tímto zavazují, že si vzájemně poskytnou součinnost nezbytnou pro naplnění ustanovení této DPA k zajištění souladu s GDPR.
   2. Pokud porušení povinnosti Zákazníka uvedené v DPA a/nebo GDPR způsobí jakoukoli škodu nebo ztrátu zpracovatele, je zákazník povinen uhradit zpracovateli takovou ztrátu nebo jinou škodu v plné výši.
   3. Pokud porušení povinnosti zpracovatele uvedené v DPA a/nebo GDPR povede k jakékoli škodě nebo ztrátě, je zpracovatel povinen uhradit zákazníkovi takovou ztrátu nebo jinou škodu v plné výši.

SUBDODAVATELÉ (SUBZPRACOVATELÉ)

   1. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zpracovatel může v souvislosti se zpracováním Osobních údajů v oblasti Smlouvy najmout dílčí zpracovatele třetích stran. Zpracovatel respektuje podmínky uvedené v čl. 28 (2) a (3) GDPR zapojení dílčích zpracovatelů.
   2. Zpracovatel zůstává odpovědný za činnosti zpracování osobních údajů svých dílčích zpracovatelů, jako by činnosti zpracování prováděl sám, a za tímto účelem uzavře s každým subdodavatelem písemnou smlouvu, která ukládá subdodavatelům totéž povinnosti ochrany údajů, jak jsou stanoveny pro zpracovatele v této DPA.

PRÁVOMOCI ZÁKAZNÍKA

   1. Zpracovatel je povinen poskytnout Zákazníkovi veškeré informace a dokumentaci potřebnou k prokázání plnění povinností zpracovatele stanovených Nařízením o ochraně osobních údajů.
   2. Kdykoli během doby platnosti této DPA bude mít Zákazník a/nebo uznávaný nezávislý auditor třetí strany jmenovaný Zákazníkem právo provádět audity zařízení Zpracovatele a jeho dílčích zpracovatelů v souladu s Dohoda. Jakýkoli audit podle této DPA se však omezí na posouzení, zda Zpracovatel dodržuje své povinnosti podle této DPA, a nebude rozšířen na udělení přístupu k jakýmkoli údajům jiných zákazníků zpracovávaných Zpracovatelem nebo údajům souvisejícím s používáním bezpečnostních opatření ze strany zpracovatele. Procesor.

PŘENOS OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ

   1. Zpracování Osobních údajů je vykonáváno Zpracovatelem na území členských států EU/EHP. Pokud je to nezbytné pro poskytování Služeb, mohou být Osobní údaje předány mimo území EU/EHP za předpokladu, že při takovém příslušném předání budou dodrženy konkrétní podmínky stanovené v čl. 44-50 GDPR.

DOBA ZPRACOVÁNÍ DAT

   1. Zpracovatel je oprávněn začít zpracovávat Osobní údaje podle DPA nejdříve ode dne účinnosti této DPA a Smlouvy a jeho oprávnění ke zpracování bude platné po celou dobu platnosti této DPA.
   2. Tato DPA je platná pouze po dobu trvání smlouvy.

VRÁCENÍ NEBO VYMAZÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

   1. Po ukončení DPA je Zpracovatel povinen vymazat nebo vrátit Zákazníkovi nebo třetí straně určené Zákazníkem všechny Osobní údaje na základě konkrétních pokynů Zákazníka. V případě, že Zákazník požádá o vrácení Osobních údajů, je Zákazník povinen uhradit Zpracovateli náklady vzniklé v souvislosti s vrácením Osobních údajů.
   2. Pokud Zákazník do 15 kalendářních dnů od skončení platnosti Smlouvy neposkytne Zpracovateli žádné pokyny týkající se výmazu nebo vrácení Osobních údajů, zašle Zpracovatel Zákazníkovi písemnou žádost, kterou Zpracovatel požádá o zaslání pokyny k vymazání nebo vrácení Osobních údajů do 15 kalendářních dnů. Pokud Zákazník v této dodatečné lhůtě neposkytne písemné pokyny a neuhradí náklady vzniklé v případě vrácení Osobních údajů, je Zpracovatel oprávněn veškeré Osobní údaje vymazat.
   3. Povinnost vrátit nebo vymazat Osobní údaje nemá vliv na Osobní údaje, které je Zpracovatel povinen uchovávat za účelem plnění obecně závazných právních povinností i po ukončení Smlouvy.
   4. Na žádost zákazníka Zpracovatel zákazníkovi písemně potvrdí, že výmaz osobních údajů byl proveden.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Tento DPA se bude řídit stejným hmotným právem a bude mít stejnou jurisdikci, jako je příslušné hmotné právo a jurisdikce dohodnutá ve smlouvě.
  2. Všechny termíny a definice použité v této DPA mají stejný význam jako termíny a definice použité ve smlouvě, pokud není výslovně uvedeno jinak.
  3. Strany prohlašují, že si před uzavřením této smlouvy pečlivě přečetly DPA, porozuměly jejímu obsahu a potvrzují, že je vykonávána z jejich pravé a svobodné vůle a že DPA nebyla uzavřena v nátlaku nebo za hrubě nevýhodných podmínek.
  4. DPA vstoupí v platnost při uzavření smlouvy.